Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

  • W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO, jako administrator danych osobowych  informujemy, że przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, natomiast dane osobowe Państwa przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
  • Dane te pozyskane są w związku z nawiązaniem z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmowanie wszelkich czynności wiążących się z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. 
  • W momencie akceptacji oferty i zawarcia umowy, dane przetwarzamy w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Państwa przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
  • Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź Państwa przedstawicieli lub pracowników a także innych podmiotów współpracujących.
  • Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poza podmiotami powiązanymi lub współpracującymi z Administratorem i zobowiązanymi przez nią do zachowania wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w poufności i przetwarzania zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO, również na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, współpracy gospodarczej lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom prawa podatkowego. Inne dane będą przechowywane przez okres użytkowania poczty elektronicznej z zapewnieniem okresowego usuwania wiadomości i załączników.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy bądź kontynuowania współpracy gospodarczej przez Administratora.
  • Podane przez Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez Administratora.